11:15:13   31/01/2018
Khách hàng vui tính nhất là đây
Kể ra mình cũng có duyên đấy chứ